Senaste forskning och studier! För att läsa mer, klicka på texten! November 2017: För höga mikrovågsvärden i skolor vad det gäller icke termala effekter: Hedendahl et al 2017 Oktober 2017: Effekter på celler vid låga nivåer (0,15 mikroT) av magnetfält. Kapri-Pardes et al. 2017. Oktober 2017: Celler som exponeras för pulserade lågfrekventa magnetfält får försämrad överlevnad. Koziorowska et al. 2017 Oktober 2017: Strålning från mobiler (i stand-by-läge eller tal-läge) påverkar järnparametrar i blodet. Cetkin et al. 2017 Oktober 2017: Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gällande referensvärden för strålning från ICNIRP. Fröhlich et al. 2017 Oktober 2017: Av totalt 242 studier visar 216 (89%) att radiofrekvent strålning som används i trådlös teknik orsakar signifikanta oxidative stresseffekter. Bandara et Weller 2017 Oktober 2017: Mobilstrålning skadar testiklar i djurförsök. Gao et al. 2017 Oktober 2017: Inkubatorer exponerar både bebisar och personal för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, dvs 0,2-10 mikroTesla. Kommentar: från 0,2-0,4 mikroTesla (2-4 mG) har förhöjd risk för cancer observerats vid långtidsexponering. Bellieni et al. 2017 Oktober 2017: Sämre kvalitet på mänskliga spermier som exponeras för 3G+WiFi-strålning: ” Our study revealed a significant decrease in the quality of human semen after exposure to EMWs emitted from 3G+wi-fi modems.” Kamali et al. 2017 Oktober 2017: Metaanalys av tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk. Wang et al. 2017 Oktober 2017: Ökat antal patienter med hjärntumör i svenska patientregistret. Hardell et Carlberg 2017 Oktober 2017: Oxidativ stress observeras i celler som exponeras för 1800 MHz mobilstrålning . Marjanovic et al. 2017 Oktober 2017: Möss som exponeras för mobiltelefoners strålning då de är påslagna (Active mode) får färre ungar och fler döda embryon. De exponerade mössen fick dessutom färre embryon av högsta kvalitet, och fler embryon av lägre kvalitet jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Fatehi et al. 2017 Oktober 2017: Män som förvarar mobilen i fickan har sämre spermier och påverkan på könshormoner (luteiniserande hormone). Schauer et al. 2017 Oktober 2017: Barn absorberar betydligt mer strålning än vuxna visar ny analys. Kommentar: tidigare undersökningar har visat att barn kan absorbera upp till 10 ggr mer strålning i vissa kroppsdelar jämfört med en vuxen. Mohammed et al. 2017 Augusti 2017: Allvarliga skador på tallplantor som exponerats längre tid för DECT-strålning. Stefi et al. 2017 Augusti 2017: Mycket skadliga effekter på bomullsplantor pga exponering för DECT-strålning. Stefi et al. 2017 Augusti 2017: Majsplantor som exponeras för DECT-strålning får skadliga effekter på kloroplasterna. Stefi et al. 2017 Augusti 2017: Experiment visar tydligt skadliga effekter på bins beteende pga exponering för elektromagnetiska fält. Favre et al. 2017 Augusti 2017: Kycklingembryon som exponeras för endera GSM eller 3G strålning får skadliga effekter på bland annat lever och signifikant ökat antal DNA-skador. 3G gav större skadliga effekter än GSM: Da Silva et al. 2017 Augusti 2017: Djurförsök visar att exponering för WiFi-liknande signal (2450 MHz) orsakar oxidativ stress hjärtat och i blodet. Gumrad et al. 2017 Augusti 2017: Tydliga skadliga effekter på reproduktion dvs förmåga att få avkomma, bland djur som exponerades för mobiltelefon 1800 MHz. Bland effekterna som observerades finns: degenerativa effekter på äggstockar, minskat antal ägg, signifikant minskade nivåer av könshormoner, oxidativ stress. Shahin et al. 2017 Augusti 2017: Användning av laptop i knät orsakar lokal uppvärmning av bland annat testiklarna med över 1 grad: Safari et al. 2017 Augusti 2017: Analys undersöker hur mycket strålning som foster i mammans mage utsätts för vid användning av surfplatta uppkopplad mot 4G: Kommentar: Forskning har visat skadliga effekter vid 22 mW/kg exempelvis nervcellskador i hjärnan vid 20 mW/kg (Salford et al. 2003). Chiramello et al. 2017 Augusti 2017: Undersökning visar att gällande gränsvärden inte är tillräckligt skyddande, pga att vissa organ utsätts för sk ”hotspots”, bland annat ögat: Laakso et al. 2017 Augusti 2017: Studie visar att exponering för mikrovågsstrålning (användning av mikrovågsugn) är bland de miljöfaktorer som ökar risken för MS. Abbasi et al. 2017 Augusti 2017: Elektromagnetiska fält har såväl skadliga som positiva effekter beroende på frekvens enligt genomgång av tillgänglig forskning. Stora skadliga effekter innefattar cancerrisk och genförändringar. Det finns omfattande trovärdiga vetenskapliga belägg för de effekter som beskrivs. Kostoff et al. 2017 — Mars 2017: WiFi-strålning försämrar den kognitiva förmågan i djurförsök. Exponerade djur kunde inte skilja mellan nya och bekanta föremål. Hassanshahi et al. 2017 Mars 2017: Mätning av strålning från sk smarta elmätare som sänder mikrovågsstrålning visar att elmätarna avger upp till 15 mW/m2 0,5 meter från mätaren. Peyman et al. 2017 Mars 2017: Mobilstrålning kan orsaka DNA-skada via oxidative stress. Behandling med melatonin kan minska effekterna. Sun et al. 2017 Mars 2017: Mänskliga spermier skadas av strålning från sändare för att störa mobilsignaler, bland annat försämrad rörlighet och DNA-skador. Parsanezhad et al. 2017 Februari 2017: Mobilstrålning (900 MHz och 3 331 MHz) orsakar tydliga gentoxiska effekter i växter. Tabasum Qureshi Februari 2017: Mobilstrålning orsakar autofagi i hjärnan, en form av celldöd. Kim et al. 2017 Februari 2017: Mobilstrålning påverkar könsorgan (testiklar) i djurförsök i form av bland annat degenererade celler samt ökad förekomst av markörer för oxidativ stress liksom sänkt produktion av könshormoner (testosteron, FSH och LH). Oyewopo et al. 2017 Februari 2017: Mobilanvändning påverkar hörseln. Das et al. 2017 Februari 2017: Människor som exponeras för strålning från basstationer för trådlös kommunikation har förändringar i blod i form av bland annat lägre antal vita blodkroppar och högre antal röda blodkroppar. Slutsats: det verkar som om mobilbasstationer påverkar blod och immunsystemet. Taheri et al. 2017 Februari 2017: Analys av samlad tillgänglig forskning visar liksom tidigare att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Studier av bättre kvalitet observerade tydliga risker medan studier av lägre kvalitet hade tendens att visa lägre risk tom skyddande effekt. Prasad et al. 2017 Januari 2017: Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017 Januari 2017: Mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör, gliom. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger sambandet och uppfyller alla kriterier enligt Bradford-Hill som krävs för att samband ska anses fastlagt: Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017 Januari 2017: Mobilstrålning 1882 MHz skadar växter. I kontrollerad studie ses tydliga skador på exponerade växter jämfört med oexponerade kontroller, exempelvis mindre storlek, minskning av fotosyntetiska pigment samt allvarliga skador på kloroplasternas struktur. Aikaterina 2017 Januari 2017: Exponering för mobilstrålning 900 MHz kan orsaka inflammatoriska effekter i levern enligt djurförsök. Mortazavi et a. 2017 Januari 2017: Exponering för mobilstrålning 1800 MHz orsakar celldöd i levervävnad från försöksdjur exponerade under fostertiden. Meral et al. 2017 Januari 2017: Exponering för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde, 0,97 W/kg, 2 timmar om dagen plus 24 timmar om dygnet i stand-by, orsakar skadlig påverkan på testiklar i djurförsök. Dessutom ökade exponeringen utsöndring av stresshormonet kortisol vilket är en tydlig stresseffekt. Cetkin et al. 2017 Januari 2017: Absorberad strålning (50 Hz) beror på längd och kroppsvikt. Findlay et al 2017 Januari 2017: Mobilstrålning dominerande strålningskällan i området 20-3000 MHz enligt undersökning i Kina (65-90%). Zhu et al. 2017 Januari 2017: Orsak till varför du inte ska använda en bärbar dator, laptop, i knät. Forskningsöversikt. En dator avger elektromagnetisk strålning, både lågfrekvent och i form av mikrovågsstrålning om den är trådlöst uppkopplad mot internet. Mikrovågsstrålning kan försämra spermier. Mortazavi et al. 2017 Januari 2017: Mobilstrålning 900 MHz kan minska och påverka överlevnad av stamceller från vuxna människor. Shabbazi-Gahrouei et al. 2017 Januari 2017: Lågfrekventa och elektriska fält från mobiltelefoner och från trådlösa telefoner i en kommande undersökning om hjärntumörrisker för barn (MobiKids) som använder mobiltelefoner eller trådlösa telefoner. Slutsatsen är att exponeringen avgörs av hur mobiltelefonen eller DECT-telefonen är konstruerad, i synnerhet batteriets placering. Kommentar Strålskyddsstiftelsen: Denna internationella undersökning studerar alltså om barn som fått hjärntumör kan ha fått det pga mobilanvändning, genom att se om barn med hjärntumör använt mobiltelefon eller trådlös telefon mer än friska barn. Det är förstås djupt omoraliskt att först stenhårt marknadsföra mobiler och trådlös teknik mot barnmarknaden och först därefter undersöka om barnen får hjärntumör av användningen. Denna studie är kraftigt försenad då den skulle vara rapporterad 2016 enligt initial plan. Calderón et al. 2017 Januari 2017: Mikrovågor 1950 MHz orsakar gentoxiska effekter i celler i form av bildning av mikrokärnor. De skadliga effekterna var intensitetsberoende och sågs vid låga nivåer 0,15 och 0,3 W/kg, medan två testade högre strålningsnivåer 0,6 och 1,25 W/kg inte gav sådana skadliga effekter (bildning mikrokärnor). Gränsvärdet är betydligt högre 2 W/kg. Detta visar återigen att effekterna inte är linjära och att högre strålningsnivåer inte automatiskt leder till större effekter utan att det finns sk fönstereffekter. Sannino et al. 2017 Januari 2017: Exponering för mobilstrålning (835 MHz) orsakar skadliga effekter på hjärnan i djurförsök. Exponeringen orsakade hyperaktivitet bland de exponerade djuren och nedbrytning av myelinskiktet runt nervcellerna. Myelinet är ett skyddande fettrikt isoleringsskikt runt nervcellerna och nedbrytning kan leda till skador på nervcellerna. Kim et al. 2017 Januari 2017: Mobilstrålning påverkar fertiliteten negativt i djurförsök. Chen et al. 2017 Januari 2017: Studie visar att vissa delar av barns hjärnor kan absorbera strålning som överskrider det redan allt för höga gränsvärdet för mobiltelefoner 2 W/kg. Stankovic et al. 2017 December 2016: Exponering för mobilstrålning och strålning liknande WiFi (2450 MHz) orsakar försämrad kognitiv förmåga, förhöjda nivåer av stressproteiner HSP 70 samt DNA-skador i hjärnan i djurförsök. Allra störst effekt på DNA-skador och kognitiv förmåga hade WiFi-liknande frekvensen 2450 MHz. Slutsats: ”The results of the present study suggest that low level microwave exposure at frequencies 900, 1800, and 2450 MHz may lead to hazardous effects on brain.” Hela studien: Deshmuk et al. 2016 December 2016: Mobilanvändning ökar risken för huvudvärk. Cho et al. 2017 December 2016: Forskning på djur visar att mikrovågsstrålning orsakar ångest- och depressionsliknande symtom. Dessutom var halterna av glukos och kortikosteron i blodet förhöjda och halterna av intracellulärt kalcium och kväveoxid i hjärnan förhöjda. Kumar et al. 2016 November 2016: Undersökning av över 900 barn i Frankrike visar att drygt 3 % kan vara utsatta för lågfrekventa magnetfält som överstiger 0,4 mikroT, som är en nivå där man genomgående sett förhöjd risk för cancer och även neurodegenerativa sjukdomar. Elektrisk väckarklocka är en stor källa till förhöjda lågfrekventa magnetfält. Magne et al. 2016 November 2016: Extremt låga elektromagnetiska pulser påverkar hjärtfrekvensen mätt i EKG. Fang et al. 2016 November 2016: Elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning från trådlös teknik) stressar växter (tomat- och gurkplantor) samt orsakar försämrad tillväxt och skadat cellmembran. Al Kathiri et al. 2016 November 2016: WiFi-strålning orsakar oxidativ stress och bildning av fria radikaler, ökad förekomst av glukos och kolesterol i blodet i djurförsök. C-vitamin har dämpande/skyddande effekt. Shekoohi-Shouli et al. 2016 November 2016: Mobilstrålning skadar hörselsystemet. Orsakar ökad celldöd och ”neuronal degeneration”. Celiker et al. 2016 November 2016: Mobilstrålning 1800 MHz orsakar DNA-skada in vitro (cellforskning). Sun et al. 2016 November 2016: Pulserad mikrovågsstrålning påverkar centrala nervsystemet bland annat genom att förändra hjärnans bioelektriska svängningar vid mycket låga nivåer av strålning. Hinrikus et al. 2016 November 2016: Forskningsöversikt konstaterar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar cancer genom bland annat oxidativ stress. Havas 2016 November 2016: Mikrovågsstrålning 10 GHz skadar hjärnan hos foster i djurförsök. Störst påverkan om exponeringen startade tidigt under fostertiden. Hjärnans och kroppens vikt var significant lägre hos exponerade djur. Resultaten visar också tecken på oxidativ stress och minskat antal hjärnceller i de mikrovågsexponerade djuren. Sharma et al. 2016 November 2016: Starkt samband mellan användning av trådlös teknik och dålig sömn, otillräcklig sömn och trötthet under dagen hos barn och ungdomar visar största analysen hittills av den samlade forskningen omfattande 125 000 barn. Barn som hade tillgång till men inte aktivt använde utrustningen i sovrummet hade också försämrade sömnvärden. ”There was a strong and consistent association between bedtime media device use and inadequate sleep quantity odds ratio [OR], 2.17, poor sleep quality OR, 1.46; and excessive daytime sleepiness OR, 2.72. Kommentar: även om mobilen inte aktivt används för samtal sänder den ut hög strålning så länge den inte är avstängd, vilket förklarar påverkan på sömnen även om mobilen inte aktivt används under natten. Carter et al. 2016 November 2016: Mobilanvändning kopplas till huvudvärk och stresskänsla, i studie av 532 i övrigt friska personer. Ju mer mobilen användes ju svårare huvudvärk. Cho et al. 2016 November 2016: Elektromagnetisk strålning påverkar immunförsvaret negativt. Försök visar att av 64 patienter som skyddas mot mikrovågsstrålning från trådlös teknik, så rapporterade 90% förbättringar. Marshall et al. 2016 November 2016: Hjärntumörstatistik från Storbritannien visar att förekomsten av maligna hjärntumörer i den vid mobilsamtal mot örat mest exponerade delen av hjärnan (temporalloben) ökade mellan 2005 och 2014. Slutsats: Ökningen skulle kunna vara en effect av mobilanvändning. ”A causal factor, of which mobile phone use (and possibly other wireless equipment) is in agreement with the hypothesized temporal association, is related to an increased risk of developing malignant neoplasms in the temporal lobe.. More specifically, if the calculated population impact is interpreted as a causal effect and is completely contributed to mobile phone use, then the population impact is an additional 188 cases annually in England; corresponding to about 1700 cases (range 436 to 2918) in the period 2005–2014 that would not have occurred otherwise.” De Vocht 2016 November 2016: Största mobiltelefonstudien hittills (Interphone) som först publicerades 2010, visar i ny analys risk för malign hjärntumör vid samma sida som mobilen använts. Citat: ” we found a statistically significant association between the intracranial distribution of gliomas and the self reported location of the phone”. Grell et al. 2016 Oktober 2016: Skadlig påverkan på hjärtat i djurförsök av exponering för mobilstrålning 900 MHz under 1 timma/dag i 38 dagar. ”We found that exposure of male rats to 900 MHz EMF for 1 h/day during adolescence caused oxidative stress, which caused structural alteration of male adolescent rat heart tissue.” Kerimoglu et al. 2016 Oktober 2016: Mikrovågsstrålning 900 MHz orsakar DNA-skada och oxidativ stress i djurförsök vilket bland annat ledde till färre spermier. ”To conclude, RFR exposure-induced oxidative stress causes DNA damage in germ cells, which alters cell cycle progression leading to low sperm count in mice.” Pandey et al. 2016 Oktober 2016: Strålning från DECT-telefoner påverkar växter negativt, bland annat genom försämrad tillväxt och försämrad bladkvalitet. Aikaterina et al. 2016 Oktober 2016: Undersökning av exponering för radiofrekvent strålning bland anställda hos teleoperatörer. Fullstudie. Litchfield et al. 2016 Oktober 2016: Analys av hjärntumörstudien Interphone visar starkare samband mellan mobilanvändning och hjärntumör, enligt det ansvariga forskarteamet. Turner et al. 2016 Oktober 2016: Forskningsgenomgång konstaterar att spermier påverkas negativt av mobilstrålning. Sepherimamesh et al. 2016 Oktober 2016: Forskningsgenomgång konstaterar att bland annat elektriska och magnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Lewis et al. 2016 Oktober 2016: Forskningsgenomgång konstaterar att mikrovågsstrålning kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis Alzheimers: data suggest that the hippocampus can be injured by long-term microwave exposure, which may result in the impairment of cognitive function due to neurotransmitter disruption. Zhang et al. 2016 September 2016: Lågfrekventa magnetfält kan orsaka apoptos (celldöd) i friska celler och i cancerceller visar forskningsöversikt. ” Our meta-analysis provided conclusive data that ELF-MFs can increase apoptosis in cancer and normal cells. Furthermore, there is a possibly individual intensity and time range with maximum created effect according to window effect.” Mansourian et al. 2016 September 2016: Lågfrekventa magnetfält (50 Hz) orsakar förändringar i proteiner som är kopplade till DNA-skador. Luukkonen et al. 2016 September 2016: Djurförsök visar att mobilstrålning kan öka risken för epilepsiattacker. Kouchaki et al. 2016 September 2016: Kronisk exponering för mobilstrålning under hela uppväxten 1 timma om dagen orsakar skadliga effekter på ryggraden i djurförsök. ”In conclusion, our study results suggest that continuous exposure to a 900-MHz EMF for 1h a day through all stages of adolescence can result in impairments at both morphological and biochemical levels in the lumbar region spinal cords of Sprague Dawley rats”. Kerimoglu et al. 2016 September 2016: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress in vitro (cellforskning). Kim et al. 2016 September 2016: Mobilstrålning GSM 900 och 1800 skadar celler i hjärnans hippocampus (minne mm) i djurförsök. Mugunthan et al. 2016 September 2016: Forskningsöversikt konstaterar att mobilstrålning skadar växter, särskilt frekvenser mellan 800 och 1500 MHz samt 1500 och 2400 MHz. Our analysis demonstrates that the data from a substantial amount of the studies on RF-EMFs from mobile phones show physiological and/or morphological effects (89.9%, p < 0.001).” Halgamuge et al. 2016 September 2016: Koppling mellan malingt melanom i ögat och förhöjda nivåer av EMF i närmiljön. Milham et al. 2016 September 2016: Mycket höga nivåer av strålning har uppmätts på Stockholms Central, dvs 95,544 µW/m2. Det ska jämföras med 30-60 µW/m2 där forskningen börjar se effekter. Hardell et al. 2016 September 2016: Ljus från ”smartmobiler” och surfplattor kan främja akne. Mortazavi et al. 2016. September 2016: Forskningsöversikt visar att elektromagnetiska fält (EMF) har skadliga effekter på foster, fertilitet och hormoner. ”Many studies have shown that electromagnetic fields can have destructive effects on sex hormones, gonadal function, fetal development, and pregnancy. So people must be aware of the negative effects of EMFs”. Asghari et al. 2016 September 2016: Mobilmaster skadar träd. Träd som undersöktes i ett område hade mer skador på sidan som vette mot närmaste mast. 30 träd i lågstrålande område hade däremot däremot inga synbara skador. ” The measurements of all trees revealed significant differences between the damaged side facing a phone mast and the opposite side, as well as differences between the exposed side of damaged trees and all other groups of trees in both sides. Thus, we found that side differences in measured values of power flux density corresponded to side differences in damage. The 30 selected trees in low radiation areas (no visual contact to any phone mast and power flux density under 50μW/m2) showed no damage.” Waldman-Selsam et al. 20116 September 2016: Exponering för mobilstrålning kan leda till sänkt testosteronhalt och minskad sexlust visar djurförsök. Zang et al. 2016 September 2016: Möss som exponerats under fostertiden för GSM 1800 eller DECT-basenhet har skador på hjärnan. DECT orsakade förhöjd puls under fostertiden. Stasinopoulou et al. 2016 September 2016: Genomgående observerar den vetenskapliga forskningen att spermier skadas av mobilstrålning. Av 27 studies som studerat effekter på spermier rapporterar 21 negativa skadeeffekter. 11 av 15 som undersökte rörlighet rapporterade significant minskad rörlighet. 7 av 7 studier konstaterade att strålningen ökade bildningen av fria radikaler. 4 av 5 studier fann DNA-skador. 6 av 6 undersökningar fann att mobilstrålning ledde till försämrat försvar i form av antioxidanter. 3 studier såg skyddande effekter av tillskott av antioxidanter. Houston et al. 2016 Augusti 2016: Omega 3 och melatonin kan ha skyddande effekt mot skador på hjärnceller av mobilstrålning. Erdem et al. 2016 Augusti 2016: Mobilstrålning försämrar spermiekvalitén. Abeer et al. 2016 Augusti 2016: Mobilstrålning försämrar den kognitiva förmågan. Försökspersoner som utsattes för mobilstrålning fick significant försämrad reaktionstid. Verrender et al. 2016 Augusti 2016: Sköldkörteln exponeras för betydligt högre strålning än körtlar i hjärnan varför mobilstrålning kan utgöra en riskfaktor för sköldkörtelrubbningar/sjukdomar: ”It was found the induced SAR in thyroid gland is much larger than that in hypophysis and hypothalamus glands when the mobile was placed in both voice and SMS positions. Although the induced SAR in the human endocrine glands are below the IEEE safety standard, long-term use of mobile with the higher level SAR absorption in thyroid gland may be a risk factor associated with several thyroid disorders”. Lu et al. 2017 Juli 2016: Mobilstrålning 900 MHz orsakar skadliga effekter på hjärnan form av förlust av neuroner och skador pga oxidativa stresso i djurförsök. Djurens ålder motsvarade tonåringar. Our results indicate that oxidative stress-related morphological damage and pyramidal neuron loss may be observed in the rat hippocampus following exposure to 900-MHz EMF throughout the adolescent period. Kerimoglu et al. 2016 Juli 2016: Exponering för mobilstrålning under fostertiden leder till bestående negativa effekter på levern i djurförsök. Yilmaz et al. 2016 Juli 2016: Lågfrekventa magnetfält (3 och 60 Hz) orsakar förändrat beteende i djurförsök. ”Behavioral test revealed that immediately after the end of exposures, locomotor activity of both 3 Hz and 60 Hz exposed groups significantly decreased compared to sham group.” Rostami et al. 2016 Juli 2016: Elbilar kan utsätta användarna för mycket höga nivåer av elektromagnetisk strålning: In electric vehicles, passengers sit very close to an electric system of significant power. The high currents achieved in these vehicles mean that the passengers could be exposed to significant magnetic fields (MFs). Moreno-Torres et al. 2016 Juli 2016: Exponering för WiFi-strålning orsakar ökat läckage av kvicksilver från amalgam i tänderna. Paknahad et al. 2016 Juli 2016: Räddningstjänstens radiosystem Rakel eller Tetra påverkar hjärnan och hjärtat mätt i EKG och EEG. Burgess et al. 2016 Juli 2016: Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet vid nivåer under gällande gränsvärden, dvs hjärnans funktion påverkas: ”Radiation standards for cellphones based on a thermal/nonthermal binary distinction do not prevent neurophysiological consequences of cellphone radiation” Marino et al 2016 Juli 2016: Ökad förekomst av sköldkörtelcancer i Norden möjligen orsakad av ökad exponering för strålning från ”smartmobiler”. Carlberg et al. 2016 Juli 2016: Fransk myndighetsrapport konstaterar att barn är särskilt känsliga för strålning från trådlös teknik och att de absorberar mer strålning än vuxna. Rapporten redovisar också att 9 av 10 mobiler kan överskrida det skyhöga gränsvärdet då de förvaras mot kroppen samt att strålningen ökar risken för försämrad inlärning och koncentration samt psykisk ohälsa bland barn. ANSES 2016 (myndighet för säkerhtet i arbetsliv, miljö och livsmedel). Juli 2016: Exponering för lågfrekventa magnetfält 50 Hz orsakar svåra histopatologiska förändringar i hjärnan på fiskar. Effekterna sågs vid exponering över 3 mikroTesla, att jämföra med gränsvärdet i Sverige som är 100 mikroTesla (rekommenderat av ICNIRP). Farzaneh et al. 2016 Juli 2016: Exponering för WiFi-frekvens 2,45 GHz orsakar oxidativ stress och histopatoligiska förändringar i olika organ (lever, hjärna, testiklar, njurar, ryggmärg) i djurförsök: ” we conclude that exposure to microwave radiation 2 h a day for 35 d can potentially cause histopathology and oxidative changes in Wistar rats. These results indicate possible implications of such exposure on human health”. Chauhan et al. 2016 Juli 2016: Samband mellan ökad förekomst av cancer och exponering för strålning från Radio (FM)-master. Hallberg 2016 Juni 2016: Användning av smartmobiler är en risk för försämrad ögonhälsa. ”Longer daily smartphone use was associated with a higher likelihood of having multiple ocular symptoms” Kim et al. 2016 Juni 2016: Förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält orsakar försämrat minne. Ghadamgahi et al 2016 Juni 2016: Kycklingar som exponerades för mobilstrålning från iPhone 4s (GSM 900 MHz) under större delen av utvecklingstiden fick förändrat socialt beteende och lillhjärnan var mindre än hos oexponerade kontroller. Lillhjärnan är kopplat till koordinationsförmåga och balans. Underutveckling av lillhjärnan kan påverka dessa funktioner och ha negativ påverkan på socialt beteende. “Mobile phone radiation exposure during chick embryogenesis impaired social behaviors after hatching and possibly induced cerebellar retardation. This indicates potential adverse effects of mobile phone radiation on brain development.” Zhou et al. 2016 Maj 2016: Största djurstudien någonsin visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör. Från ansedda amerikanska National Toxicology Program, kostade över 200 miljoner kr. NTP Maj 2016: Rosmarin kan ha skyddande effekt mot de skadeverkningar mobilstrålning orsakar på spottkörtlar I form av bland annat oxidativ stress. Fatma et al. 2016 Maj 2016: 30 minuters exponering för strålning från smartmobiler orsakar signifikanta skador på mänskliga blodkroppars struktur och funktion. ”This study demonstrates that smartphone radiofrequency waves induce significant perturbation of platelet structure and function, thus providing further support to concerns regarding excessive use of mobile phones.” Lippi et al. 2016 Maj 2016: Exponering för mobilstrålning GSM 900 orsakar beteendeförändringar och oxidativ stress i hjärnan i djurförsök. Nirwane et al. 2016 Maj 2016: Vår tids vanliga elektroniska teknik är en ökande orsak till hudproblem bland konsmenter, översiktsartikel. Corazza et al. 2016 Maj 2016: Mycket snabba elektromagnetiska pulser orsakar oxidative stress, stimulerar hormonproduktion, orsakar svullnad och apoptos (celldöd). ”Nanosecond electrical pulse (nsEP) exposure activates signaling pathways, produces oxidative stress, stimulates hormone secretion, causes cell swelling and induces apoptotic and necrotic death.” Roth et al. 2016 Maj 2016: Forskare ifrågasätter att endast blått ljus diskuteras och inte den radiofrekventa strålningen vid koppling sömnproblem smartmobilanvändning. Mortazavi et al. 2016 Maj 2016: Mobilanvändare som använder mobilen mer än 1 timma om dagen löper förhöjd risk för spottkörteltumör. Al-Qantani 2016 Maj 2016: Mobilstrålning under gällande gränsvärden vid längre tids exponering orsakar gentoxiska effekter. ”Mobile phone radiation even in the permissible range when used for longer duration causes significant genotoxicity.” Baneriee et al. 2016 Maj 2016: 4G/LTE påverkar hjärnans aktivitet mätt i EEG. Yang et al. 2016 April 2016: Forskning visar att unga personer i åldern 24-39 år som använde mobilen mest hade ökad förekomst av låg hjärtfrekvensvariation (HRV). Låg HRV) hör samman med en ökad risk att drabbas av, bland annat, hjärtkärlsjukdom. Man har också visat att akut och kronisk psykosocial stress minskar HRV. Låg HRV är kopplat till ångest, depression, metaboliskt syndrom. Strålskyddsstiftelsens kommentar: andra undersökningar har upprepat visat att mobilstrålning, hög mobilanvändning är kopplat till psykisk ohälsa och stressrelaterade symtom. Ekici et al. 2016 April 2016: 30 minuters exponering för en smartmobil aktiverar neutrofiler (vita blodkroppar) i cellerna. Lippi et al. 2016 April 2016: Radiofrekvent strålning/mobilstrålingn orsakar oxidativ stress. Rött LED-ljus kan skydda mot effekterna: “Red light of LED can protect embryonic cells from oxidative stress caused by low intensity RFR exposure. This is of particularly importance in terms of potential mutagenicity and carcinogenicity of low intensity RFR, which in turn depends on the oxidative potential of RFR”. Tsybulin et al. 2016 April 2016: Översiktsartikel diskuterar elektromagnetiska fälts förmåga att orsaka oxidativ stress som mekanism bakom koppling till degenerativa sjukdomar. Terzi et al 2016 April 2016: Mobilanvändning en av flera livsstilsfaktorer som orsakar DNA-skador på spermier. ”Data from the present study showed a significant effect of age, obesity, mobile phone radiation and occupational stress on sperm DNA damage” Radwan et al. 2016 April 2016: Lågfrekventa magnetfält påverkar cellernas kalciumkanaler och kalciumreglering. Zhi-Cheng Sun et al 2016 Mars 2016: Lågfrekventa magnetfält orsakar friradikalbildningseffekter. Martinez et al 2016 Mars 2016: fåglars magnetiska orienteringsförmåga störs av svaga bredbandssignaler. Schwartze et al. 2016 Mars 2016: Radiofrekvent strålning orsakar skadliga effekter på växter. Vian 2016 Mars 2016: Radiofrekvent strålning påverkar krills magnetiska orienteringsförmåga. Tomanova 2016 Mars 2016: Mobilstrålning orsakar skadliga effekter på reproduktiva celler både hos hannar och honor i djurförsök. Boga et al. 2016 Mars 2016: låga elektromagnetiska fält kan orsaka cancer genom att påverka celltillväxt. Effekterna är beroende av frekvens, amplitud och exponeringstid. Barnes et al. 2016 Mars 2016: Boende nära mobilmaster har mer symtom på mikrovågssyndromet: sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem och högt blodtryck. De hade också förändringar i saliv, jämfört med kontrollgrupp boende över 1 km från närmsta mobilmast. Singh et al. 2016 Mars 2016: Mobilstrålning påverkar foster. Turedi et al. 2016 Mars 2016: Såväl lågfrekventa fält som högfrekvent strålning under gällande gränsvärden kan orsaka bildning av fria radikaler vilket i sin tur leder till oxidativ stress vilket kan orsaka för tidigt åldrande, cancer och Alzheimers. Översiktsartikel i IEEE, industrins husorgan: ” We have shown that both a theoretical base and the experimental results exist, demonstrating that weak static, low-frequency, and/or high-frequency magnetic fields can affect the concentration of radicals. There are also results that indicate that weak magnetic fields can change the growth rate of cells.” Barnes, Greenbaum 2016 Mars 2016: Förhöjd risk för hypofystumör kopplas till bland annat mobilanvändning. Leng, Zhang 2016 Mars 2016: Undersökning av över 500 män under 3 år visar att mobilanvändning har en negativ påverkan på spermier (minskat antal, koncentration mm). Även användning av trådlöst internet var kopplat till negativ påverkan på spermier. Zhang et al. 2016 Mars 2016: Exponering under fostertiden för mobilstrålning (1800 MHz) har negativ påverkan på utveckling av ben och muskler (djurförsök). Erkut et al. 2016 Mars 2016: Undersökning av koreanska ungdomar visar att mobilberoende/stor mobilanvändning ökar risken för depression/psykisk ohälsa. Risken ökar ju mer mobilen används och är störst för tonåringar. Jun 2016 Mars 2016: Mycket stor italiensk djurstudie visar att långtidsexponering för ”låga”nivåer av lågfrekventa magnetfält 50 Hz främjar tumörer i bröst. Man såg även ökad förekomst av tumörer i hjärta och av leukemier/lymfom. Lågfrekventa magnetfält är sedan 2002 klassade som möjligen cancerframkallande mot bakgrund av upprepade undersökningar som visat förhöjd leukemiförekomst bland barn i närhet av kraftledningar. Soffritti et al. 2016 Februari 2016: Exponering för WiFi-frekvensen 2,45 GHz under fostertiden och under första levnadstiden kan orsaka permanent skada på njurar i djurförsök. Kuybulu et al. 2016 Februari 2016: Hjärntumör är vanligaste dödsorsaken i cancer bland unga människor i åldern 15-39 år i USA. American Brain Tumour Association 2016 Februari 2016: Undersökning av saliv från mobilanvändare visar ökad förekomst av ämnen som tyder på inflammatorisk effekt. Siqueira et al. 2016 Februari 2016: Möss som exponerats för WiFi 24 timmar om dagen i ett år för ökad förekomst av DNA-skador i testiklar (statistiskt signifikant) och i hjärna, lever, njurar och hud (ej statistiskt signifikant) Endast 8 råttor ingick vilket gör det svårt att nå statistisk signifikans varför resultaten är en klar varningssignal i ljuset av många tidigare resultat som visat DNA-skador. Aqdag et al. 2016 Februari 2016: Mobilanvändning är kopplad till ökad förekomst av huvudvärk, värk i örat, tinnitus, värk i fingrar, värk i nacken, trötthet, sömnstörningar, ögonbesvär och rastlösthet enligt undersökning av drygt 2000 mobilanvändare i Indien. Stalin et al. 2016 Februari 2016: Mobilstrålning påverkar ämne (AChE) som kopplats till degenerativa sjukdomar. Valbonesi et al. 2016 Februari 2016: Forskningsöversikt över kopplingen tinnitus och mobilanvändning drar slutsatsen att det finns tillräckligt med belägg för att rekommendera försiktighet för att undvika skador på hörselorganen. Medeiros et al. 2016 Februari 2016: Barn (Spanien) som exponeras för mobilstrålning långt under gällande gränsvärden har försämrad kognitiv förmåga, beteendeproblem och ökad förekomst av psykisk ohälsa, lägre IQ och sämre resultat i skolan. Citat: “children with higher exposure levels (SRMS ≥ 285.9 μW/m2) in the immediate surrounds of their dwellings had lower verbal expression/comprehension scores and higher behavioral and emotional problems, including anxious-depressed behaviors, OCD, and PTSD, in comparison to those in lower exposure areas levels (SRMS < 285.9 μW/m2). When exposure was measured as SMAX, similar results were observed for cognitive functions but worse results for internalizing and total behavior problems, finding lower IQ and school competence scores and higher ADHD and social and conduct problems (aggressive and rule-breaking behaviors) in children from higher (SMAX ≥ 2759.68 μW/m2) vs. lower exposure areas. The prevalence of total behavior problems was greater with higher exposure”. Calvente et al. 2015 Februari 2016: Ödlor som exponeras för mobilstrålning (DECT-telefon) får en inflammatorisk respons och försämrat immunförsvar. Mina et al 2016 Februari 2016: Exponering för mobilstrålning (djurförsök) visar att mobilstrålningen (under gällande gränsvärden 2W/kg) påverkar ämnen som pekar på effekter i form av oxidativ stress, DNA-skada och inflammation i hjärnan. Megha et al. 2015 Februari 2016: Kvinnliga yrkesarbetare exponerade för höga magnetfält har förhöjd förekomst av ohälsosymtom, störd menstruationscykel och sänkta könshormoner. Xu et al. 2016 Januari 2016: Förhöjd risk för bröstcancer bland män som exponerats för förhöjda magnetfält i arbetslivet (+ 0,6 mikroTesla). Grundy 2016 Januari 2016: Ökande belägg för att elektromagnetiska fält och mobilstrålning har negativ effekt på endokrina körtlar (sköldkörtel exempelvis). Forskningsöversikt. Sangun 2015 et al. Januari 2016: Koppling mellan psykiska ohälsosymtom och exponering för mobilstrålning i undersökning från Brasilien. Silva et al. 2016 fri fulltext. Januari 2016: Undersökning indikerar att de som ringt mer än 10 samtal per dag har 3 ggr ökad risk för hjärntumör (ej redovisat i abstract). Även ökad risk för de som använt mobil i stadsmiljö och som haft både analog och digital mobil (dvs tidiga användare). Undersökningen är relativt liten med mindre än 300 fall. Yoon et al. 2016 fri fulltext. Januari 2016: Mobilstrålning öppnar blod-hjärnbarriären i djurförsök. Sirav et al. 2015 Januari 2016: Mobilstrålning kan skada hjärnans utveckling, särskilt känslig under fostertiden. Kaplan et al. 2015 Januari 2016: Meta-analys av 42 epidemiologiska undersökningar om förhöjd risk för cancer av elektromagnetiska fält visar signifikant samband mellan förhöjd risk för cancer och förhöjda magnetfält i bostaden. Zhang et al. 2015 Januari 2016: Signifikant samband mellan mobilanvändning och övervikt i brittisk undersökning av mobilanvändare. Toledano et al. 2015 Januari 2016: Skadlig påverkan på ryggmärgen hos möss som exponerats för mobilstrålning (900 MHz) i tidig ålder (motsvarande barn/ungdomar). Ikinchi et al. 2016 December 2015: Kvardröjande gentoxiska effekter (genominstabilitet) upp till 30 dagar i celler som exponerats för magnetfält (100 mikroTesla 50 Hz) i 24 timmar. Kesari et al. 2015 December 2015: Exponering för mobilstrålning påverkar tillväxt hos växter negativt. Gremiaux et al. 2015 December 2015: Samband mellan total användning av skärmar (mobiler, surfplattor/dator eller TV) och ökad förekomst av migrän bland unga vuxna (Frankrike). Montagni et al. 2015 December 2015: Kemikalier och elektromagnetisk strålning kan ge skadliga synergieffekter. Ledoigt 2015 December 2015: Ohälsa relaterad till elektromagnetisk strålning kan fastställas med hjälp av medicinska tillgängliga analyser inriktade på inflammation, allergiska reaktioner och oxidativ stress. Belpomme et al. 2015 December 2015: Barn, äldre och sjuka är särskilt känsliga för elektromagnetisk strålning. Redmayne et al. 2015 December 2015: Djur som försetts med radiosändare har observerats få kortare levnadstid, sämre fertilitet, förändrat beteende mm. Möjligheten att den utsända strålningen från sändarna har betydelse borde utforskas mer. Balmori 2016 November 2015: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i mänskliga blodceller. Kazemi et al. 2015 November 2015: Mammans användning av mobiltelefon kopplad till talproblem hos barnet. Zarei et al. 2015 November 2015: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Marjanovic et al. 2015 November 2015: Förhöjda nivåer av strålning från mobilmaster i skolan kopplad till ökad förekomst av diabetes. Ayoub Meo et al. 2015 November 2015: Mobilstrålning och wifi-strålning orskar oxidativ stress och påverkar hormonnivåer (prolaktin, progesteron och estrogen) i djurförsök (dräktiga råttor). Kan därmed påverka både graviditet och foster. Yuksel et al. 2015 November 2015: Ju större användning av mobilen eller exponering för mobilstrålning, ju sämre minne bland ungdomar. Undersökning från Schweiz. Schoeni et al. 2015 November 2015: Ungdomar som sover med mobiltelefonen har mer huvudvärk, är mer trötta och har mer fysiska hälsoproblem. Undersökning från Schweiz. Schoeni et al. 2015 November 2015: Mobilstrålning (GSM 1800) förhindrade majsfrön att gro. Kumar et al. 2015 November 2015: Mikrovågssyndromet eller elöverkänslighet. Review med historiskt perspektiv bland annat från mikrovågssyndromet beskrivet i östeuropa på 1060- och 70-talet. Carpenter 2015 November 2015: Mobilstrålning skadar spermier i djurförsök. Bin-Meferij et al. 2015 November 2015: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och ångestbeteende hos möss. Shehu et al 2015 Oktober 2015: Wifi-strålning orsakar oxidativ stress i hjärna och lever hos foster och nyfödda. Celik et al. 2015 Oktober 2015: Signifikant ökande antal fall av barn och ungdomar som drabbas av hjärntumör i USA mellan åren 2000 och 2010. Även leukemier och non-hodgkins lymfom ökar bland barn. Haley et al. 2015; Gittleman et al. 2015 Oktober 2015: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i hjärnceller vid exponering under fostertiden och även efter födseln i djurförsök, vilket kan leda till neurodegenerativa förändringar och celldöd. Güler et al. 2015 Oktober 2015: Mobilstrålning skadar spermier i djurförsök. Odaci et al. 2015 Oktober 2015: Strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Review. Dasdaq et al. 2015 Oktober 2015: Mobilstrålning orsakar DNA-skada. Gustavino 2015 Oktober 2015: Melatonin kan ha skyddande verkan mot skadliga effekter (oxidativ stress och DNA-skador) av strålning från trådlös teknik. Sokolovic et al. 2015 Oktober 2015: Mobilstrålning skadar spermier i djurförsök. Kinesisk ört kan ha skyddande effekt. Ma et al. 2015 Oktober 2015: Användning av mobilen i över 1 timma om dagen ökar förekomsten av onormala spermier hos manliga mobilanvändare. Zilberlicht et al. 2015 September 2015: Förhöjd risk för ALS för svenska arbetare som utsatts för elektriska chocker i arbetslivet. Fischer et al. 2015 September 2015: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada. Wang et al 2015 September 2015: Mammans användning av mobiltelefoner kan leda till att barnet får talproblem. Undersökning av barn med talproblem visar att det fanns ett signifikant samband mellan barnens talproblem och mammans användning av mobiltelefon. Zarei et al. 2015 September 2015: Forskning visar hälsoeffekter av exponering för elektromagnetisk strålning. Eöverkänslighet bör få en sjukdomsklassificering. Fallrapporter som beskriver två elever och en lärare i Sverige som får hälsoproblem av trådlös teknik i skolan. Hedendahl et al. 2015 September 2015: Strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Review. Dasdaq et al 2015 September 2015: Exponering för mobilstrålning vid låga nivåer 1 timma om dagen under längre tid (8 veckor i denna undersökning av möss) påverkar gener. Kan orsaka försämrad inlärning och försämrat minne genom ett påverka proteiner och metaboliska processor kopplade till hjärnans funktion och sjukdomar. Zhao et al. 2015 September 2015: Kort tids exponering för wifi (2,45 GHz) orsakar förhöjd puls och höjt blodtryck i djurförsök. ” Acute exposure of rabbits to WIFI increased heart frequency (+22%) and arterial blood pressure (+14%)”. Man fann även att Wifi påverkar ämnena dopamins och epinephrins inverkan på blodtryck och hjärtrytm. Forskarna drar slutsatsen att undersökningens resultat visar att wifi inte är säkert. Saili et al. 2015 se även bit.ly/wifiresearch. Augusti 2015: Oxidativa stresseffekter i celler som exponerats för mobilstrålning. Marjanovic et al 2015 Augusti 2015: RFID signal 915 MHz orsakar metaboliska förändringar i djurförsök. Paik et al. 2015 Augusti 2015: Undersökning visar ännu en gång att mobilstrålning skadar hjärnceller. Möss i motsvarande tonårsålder som exponerades för mobilstrålning 1 timma om dagen i 30 dagar fick signifikant färre hjärnceller och tydliga skador: ”Histopathological observation showed abundant cells with abnormal, black or dark blue cytoplasm and shrunken morphology among the normal pyramidal neurons. The largest lateral ventricles were observed in the EMF-EG sections compared to those from the other groups.” Sahin et al. 2015 Augusti 2015: Undersökning konstaterar att epidemiologiska undersökningar av mobilanvändare och risk för hjärntumör tenderar att undervärdera den verkliga risken. Citat: ”An important finding was the significant impact of the level of phone use on the recall…The same trend was observed in the INTERPHONE study.8 ,9 This has important implications for epidemiological studies on mobile phone use, as it will most likely lead to an underestimation of the risk”. Goedhart et al. 2015 Augusti 2015: Exponering för mikrovågor orsakar en lång rad ohälsoeffekter bland annat depression. Kan förklaras bland annat genom att strålningen klart visats påverka cellernas kalciumreglering. Pall, M. 2015 (review) Augusti 2015: Exponering för wifi orsakar oxidativ stress och inflammation i testiklar i djurförsök. Saygin et al. 2015 Augusti 2015: Ännu en undersökning visar att mobilstrålning skadar mänskliga spermier som får deformerade huvuden i ökad grad och försämrad rörlighet. Wang et al. 2015 Augusti 2015: Undersökning av 116 boende nära mobilmaster jämförda med 106 boende på avstånd större än 800 m visar att gruppen nära mobilmaster har högre förekomst av olika symtom som sedan länge kopplats till exponering för mikrovågor: förändrat blodtryck, depression, minnesproblem, sömnsvårigheter och håravfall. Analyser av blodceller indikerade ökad förekomst av DNA-skada hos de mest exponerade. Gulati et al. 2015 Juli 2015: Exponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikroT (=100 gånger under gällande gränsvärde) försämrar minnet och har negativa effekter på hjärnceller (neuroner). Zhao et al. 2015 Juli 2015: Möss som exponerats för mobilstrålning under fostertiden har lägre halter av könshormonet testosteron och mindre testiklar. Sehitgolu et al. 2015 Juli 2015: Wifi-strålning försämrar spermier. Möss som exponerades för wifi i ett rum med sändare på väggen, 7 timmar om dagen under 2 månader fick tydliga försämringar av olika mätvärden för spermier, bland annat fick de färre spermier. Shokri et al. 2015 Juli 2015: Barn 11-14 år som använder mobiltelefon kort tid (5 min.) får signifikanta förändringar av stresshormonet kortisol i saliv. Geronikouolu et al. 2015 Juli 2015. Exponering för mobilstrålning (GSM 1800) orsakar oxidativ stress i djurförsök. Exponeringen var som mest 0,028 W/kg att jämföra med gränsvärdet på 2 W/kg. Bodera et al. 2015 Juli 2015: Av 100 undersökningar av oxidativ stress efter exponering för radiofrekvent strålning/mobilstrålning visar 93 att sttrålningen verkligen orsakar oxidativ stress. Ny forskningssgenomgång drar slutsatsen att oxidativ stress bör erkännas som en av de primära mekanismerna bakom strålningens skadliga effekter på hälsan, bland annat cancer. Yakymenko et al. 2015 juni 2015: Barn exponeras för högre strålning än vuxna när de använder mobiltelefon. Ghandi 2015 Juni 2015: Män som förvarar/håller mobilen inom 50 cm från könsorganen har 4 gånger fler onormala spermier jämfört med normalvärden. Zilberlicht et al. 2015 Juni 2015: Hjärnan känner igen/påverkas av 3G-signaler utan att människan nödvändigtvis känner av strålningen. Roggeveen et al. 2015 Juni 2015: Användning av mobilen tidigt under graviditeten kan öka risken för missfall. Shamsi Mahmoudabadi et al. 2015 Juni 2015: Wififrekvensen 2,45 GHz har skadlig inverkan på thymuskörteln. Misa-Agostino et al. 2015 Juni 2015: Väl etablerat att mobilstrålning påverkar sömnen, hjärtrytmen och blodtryck och ökad cancerrisk är väl belagt. Åtgärder för att skydda människor bättre behövs, exvis informationskampanjer, Paul e t al. 2015 Juni 2015: Exponering för 3G påverkar hjärnvågorna (EEG). Roggeveen et al. 2015 Juni 2015: Mobilanvändning ökar halten av nickel i saliv hos unga med tandställning. Saghiri et al. 2015 Juni 2015: Möss (honor) som exponerats för mobilstrålning GSM 900 15 minuter om dagen i 15 dagar får färre äggceller. Bakacak et al. 2015 Juni 2015: Långvarig exponering för mobilstrålning skadar hjärnan och hjärnans funktion. Experiment på möss visar färre nervceller i hippocampus, försämrad inlärning och kognitiv förmåga. Narayanan et al. 2015 Juni 2015: Långvarig exponering för mobilstrålning skadar hjärnan och hjärnans funktion. Experiment på möss visar färre nervceller i hippocampus, försämrad inlärning och kognitiv förmåga. Narayanan et al. 2015 Juni 2015: Personer som använder mobilen över 1 timma per dag har sänkta halter av antioxidanter (försvar mot oxidativ stress) i saliv. Arbabi-Kalati 2015 Maj 2015: Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ha skadlig inverkan på utvecklingen av olika organ visar djurförsök. Hanci et al. 2015 Maj 2015: Barn som använder mobiltelefon löper ökad risk för trötthet och huvudvärk. Kinesisk undersökning av barn. Zheng et al. 2015 Maj 2015: Yrkesexponering för lågfrekventa magnetfält kopplat till ökad risk för demens. Holländsk kohortstudie. Koeman et al. 2015 Maj 2015: Hjärntumörer (meningiom) ökar i USA. Dolecek et al. 2015 Maj 2015: Strålning från elektronisk utrustning, exempelvis skärmar och bilar, orsakar skadliga effekter på blodceller, bland annat oxidativ stress. Lewicka et al 2015 Maj 2015: Mobilstrålning försämrar spermiers rörlighet och orsakar DNA-fragmentering (skada). Adel-Zalata 2015 April 2015: Wifi-frekvenser (2,4 GHz) orsakar skadlig påverkan på brässen, bland annat påverkan på blodkärl och stressproteiner. Misa-Augustino et al. 2015 April 2015: 3G-frekvenser (2,1 GHz) försämrar det naturliga försvaret i näsan mot främmande och skadliga partiklar i luften. Aydogan et al. 2015 April 2015: Tusentals undersökningar falsifierar påståendet att det enbart skulle finnas de effekter som gällande gränsvärden skyddar mot. Bland annat visar hundratals undersökningar påverkan på cellernas kalciumbalans och -signalering. Pall M. 2015 April 2015: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar immunförsvaret genom att orsaka bildning av fria radikaler. Golbach et al. 2015 April 2015: Unga vuxna som använder mobilen mycket (drygt 1 timma per dag eller 8 timmar i veckan eller mer) har förändringar i saliv (enzymer, proteiner, antioxidanter) som tyder på oxidativ stress vilket kan leda till skadliga hälsoeffekter. Gruppen jämfördes med saliv från en kontrollgrupp unga vuxna som använde mobilen betydligt mindre. Shivashankara et al. 2015 Aprils 2015: Möss som exponerats för wifi-liknande strålning 2450 MHz får signifikant påverkan på stresproteiner och markörer för immunologisk respons i thymus. Misa-Agustiño et al. 2015 April 2015: Ökande förekomst av patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur” i svenska slutenvårdsregistret sedan 2008. Parallellt ökar antalet patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”. Fallen registreras inte i cancerregistret. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är inte tillförlitlig. Hardell och Carlberg 2015 April 2015: Mobilstrålning kan skada hörseln. Djurförsök visar skador på nervceller. Özgul et al2015 April 2015: GSM och 3G-strålning orsakar skadliga effekter på testiklar i djurförsök och förändrade halter av testosteron (manligt könshormon) i djurförsök. Mugunthan et al. 2015 Mars 2015: Arbetare exponerade för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält hade sänkta halter av manligt könshormon testosteron i blod. Wang et al 2015 Mars 2015: Elektromagnetiska fält kan påverka dygnsrytmen. Manzella et al. 2015 Mars 2015: Mobilstrålning 900 MHz har negativ påverkan på testiklarna i djurförsök. Odaci et al. 2015 Mars 2015: Analys visar att undersökningar om risk för hjärntumör av mobilanvändning kan underskatta risken. Kiyohara et al. 2015 Mars 2015: Exponering för mikrovågor i GHz-området kan ge olika effekter beroende på vilken frekvens som används. Setayandeh et al. 2015 Mars 2015: Mars 2015: Långtidsexponering för wifi vid låga nivåer förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till Alzheimers, cancer och diabetes mm. Dasdaq et al. 2015 Mars 2015: 3G-strålningn vid låga nivåer, 50 ggr under gällande gränsvärde (0,04 W/kg) ökar antalet tumörer bland möss som långtidsexponerats. Undersökningen är en upprepning av en tidigare undersökning och cancereffekterna bekräftas alltså. Lerchl et al. 2015 Februari 2015: Både lågfrekventa magnetfält (50 Hz) och mobilstrålning (GSM 1800) orsakar gentoxiska effekter (skadar DNA). Duan et al. 2015 Februari 2015: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar bakteriers tillväxt. Lucas et al. 2015 Februari 2015: Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan orsaka skadliga effekter på njurarna. Benir et al. 2015 Februari 2015: Mobilstrålning fördröjer produktion av ämnen som reglerar dygnsrytmen (melatonin) och sänker nivåer av enzymer viktiga för kroppens försvar mot fria radikaler (superoxide dismutase, glutathion). Gao et al. 2015 Februari 2015: Kronisk exponering för mobilstrålning 1800 MHz leder till sänkta halter av signalsubstanser (serotonin, dopamin mfl) vilka är viktiga för minne, inlärning och psykisk hälsa. Megha et al. 2015 Februari 2015: Mobilstrålning påverkar produktionen av serotonin, vilket bland annat har betydelse för minne, inlärning och psykisk hälsa. Eris et al. 2015 Februari 2015: Exponering för mobiltelefoni/wifi-strålning kan orsaka förstorad sköldkörtel och förändringar i stressproteiner i sköldkörteln. Misa-Augustifino et al. 2015 Februari 2015: Mikrovågor (2,8 GHz) har effekter på stamceller. Wang et al. 2015 Feburari 2015: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i lever hos möss. Melatonin kan ha skyddande effekt. Djordjevic et al. 2015 Januari 2015: Forskning på effekter på cellnivå har exponerat celler för för låga nivåer jämfört med vad som kan vara fallet i verkligheten vid mobilanvändning gällande blodceller eller hudceller. Många resultat som inte visar några effekter är därför utan värde. Schmid et al. 2015 Januari 2015: Möss som exponeras för mobilstrålning får negativ påverkan på testiklarna. Karaman et al. 2015 Januari 2015: Möss som exponeras för mobilstrålning 3 timmar om dagen i 28 dagar får försämrat minne och den skyddande blod-hjärnbarriär blir genomsläpplig. Bekräftar tidigare undersökningar som också visat påverkan på blodhjärnbariär och minne. Tang et al. 2015 Januari 2015: Lägfrekventa magnetfält påverkar produktionen av signalsubstanser som bland annat har betydelse för den psykiska hälsan (exempelvis sömn, stress, humörsvängningar, oro, depression). Undersökning finansierad av Koreanska regeringen. Hee Chung et al. 2015 (fulltext) Januari 2015: Arbetare som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält har sänkta halter av sömnhormonet melatonin och påverkan på markörer för oxidativ stress. Tiwari et al. 2013 Januari 2015: Mobilstrålning påverkar hjärnans produktion av signalsubstanser och nervcellers förmåga att reagera på signalsubstanser (synaptisk plasticitet). Xiong et al. 2015 Januari 2015: Smycken kan öka strålningen mot huvudet. Whittow 2008 Januari 2015: Arbetare som utsätts för radar har signifikanta förändringar i serotoninnivåer (signalsubstans viktig för psykisk hälsa) och melatoninnivåer (sömnhormon) i blodprov. Singh et al. 2015 Januari 2015: Systematisk genomgång av tillgänglig forskning visar att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör. Gong et al. 2014 Januari 2015: Studenter som använder mobilen mer än 2 timmar om dagen har sämre sömn och är mer trötta om dagen vilket kan påverka bland annat minne och inlärningsförmåga. Signifikant samband mellan antalet timmar som mobilen används och försämrad sömn. Yogesh et a. 2015 December 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar fri radikalbildning i celler från musfoster vid nivåer långt under (2 mikroT) gällande gränsvärde (100 mikroT) Chen et al. 2014 Decenber 2014: Undersökning visar att kvinnor har ökad förekomst av olika ohälsosymtom vid exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält. Bolte et al. 2013 December 2014: Barn i åldern 11-15 år som använder mobiltelefon har oftare huvudvärk och migrän visar stor Taiwanesisk undersökning av drygt 2000 barn. De har också fått sämre hälsa under det senaste året. Chang-Ta Chiu et al. 2014 December 2014: Studenter som använder mobiltelefon i mer än två timmar om dagen har störd produktion av sömnhormonet melatonin. Shrivastava et al. 2014 December 2014: Exponering för mobilstrålning leder till negativa effekter på proteinsyntesen och orsakar oxidativ stress i testiklar i djurförsök. Sepehrimanesh et al. 2014 December 2014: Exponering för mobilstrålning leder till störd produktion av manliga könshormoner.Sepehrimanesh et al. 2014 December 2014: Kvinnor som utsätts för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält har ökad förekomst av olika ohälsosymtom, även kallat elöverkänslighet. Forskarna rekommenderar enkla åtgärder för att minimera exponeringen. Bolte et al. 2014. December 2014: Människors genomsnittliga exponering för mobilstrålning i Österrike fördubblades mellan åren 2006 och 2012 Tomitsch et al. 2014 December 2014: Långvarig exponering i yrket för mikrovågsstrålning ökar förekomsten av blodplättsaggregation. Gulzoda et al. 2014 November 2014: Personer som får trådlösa smarta elmätare i hemmen rapporterar ökad förekomst av ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus,t rötthet, yrsel mm. Lamech F 2014 November 2014: Personer som använder mobilen mycket i arbetet har förhöjda nivåer av stressproteinet HSP70 i blodet jämför med personer som använder mobilen mer sporadiskt. HSP70 är en potentiell markör för negativ påverkan av strålning. Balakrishnan et al. 2014 November 2014: Möss som exponeras för mikrovågor som foster får försämrat minne (gäller manliga foster). Zhang et al. 2014 November 2014: Forskningsöversikt visar att mobilstrålning 10 000 gånger under gällande gränsvärden orsakar negativa effekter i celler (oxidativ stress). Yakymenko et al. 2014 November 2014: Lågfrevkventa elektromagnetiska fält har stark påverkan på hypyfysceller. Balind et al. 2014 Oktober 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning får förändrade halter av olika spårämnen/mineraler i tänderna. Adiguzel et al. 2014 Oktober 2014. Yrkesarbetare som har hög exponering för elektromagnetisk strålning i arbetet har oftare sömnsvårigheter. Ju längre tid under dagen som exponeringen pågår, ju sämre sömnkvalitet. Liu et al. 2014 Oktober 2014: Radiofrekvent strålning orsakar ökad celldöd hos bananflugor. Sagioglou et al. 2014 Oktober 2014: Ungdomar som använder IT mycket har sämre sömn. Arora et al. 2014 Oktober 2014. Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som använt mobiltelefon. Hardell och Carlberg 2014 Oktober 2014: Mobiltelefonanvändning orsakar uppmärksamhetsproblem hos ungdomar. Stor undersökning omfattande 7100 barn i Kina. Zheng et al. 2014 September 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde får stressrelaterat beteende. Junior et al. 2014 September 2014: Exponering för mobilstrålning orsakar inflammatoriska effekter i hjärnan. Lu et al. 2014 September 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning 8 timmar om dagen i 20 dagar får svårt inflammerad urinblåsa. Koca et al. 2014 September 2014: Antioxidanter (N-Acetyl-Cystein och Epigallocatechin-3-gallate) reducerar oxidativa effekter i lever hos försöksdjur som exponerats för mobilstrålning. Ozgur et al. 2014 September 2014: Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014 September 2014: Möss som exponerats för 3G-strålning får sämre spermier. Kumar et al. 2014 September 2014: Personer som bor inom 300 meter från mobilbasstationer har ökad förekomst av ohälsosymtom som tidigare kopplats till exponering för mobilmaster och mikrovågsstrålning. Shahbazi-Gahrouei et al. 2014 Augusti 2014: Elektromagnetiska fälts påverkan på hormonsystem och dygnsrytm. Översikt. Lewczuk et al. 2014 Augusti 2014: Hjärnceller reagerar med oxidativ stress vid exponering för lågfrekventa magnetfält. Kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar. Marcella et al. 2014 Augusti 2014: Hjärntumörpatienter som använder mobiltelefon får kortare överlevnadstid. Mobilanvändning främjar en gen p53 som kopplats till den aggressiva hjärntumören gliom. Akhavan-Sigari et al 2014 — Maj 2014: GSM 1800 skadar hjärnans utveckling. Resultat då hjärnceller från musfoster exponerades. för strålningen. Chen et al. 2014 Maj 2015: Mobilstrålning påverkar hörselfunktionen i örat. Maskey et al. 2014 Maj 2014: Omfattande neurodegeneration då möss exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 15 dagar. Försämrad inlärning och ökad oro bland mössen samt signifikanta förändringar i antioxidanter. Analys visade degenerativa celler i mössens hjärnor efter exponeringen. Saikhedar et al. 2014 Maj 2014: Wifiliknande strålning 2,4 GHZ ökar DNA-skador både i hjärnceller och i blodceller genom oxidativ stress. Vitlökstillskott reducerar skadeeffekterna. Gürler eet al. 2014 Maj 2014: Arbete i miljöer med höga nivåer av elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar. Review. Davanipour et atl. 2014 Maj 2014: Ökat antal döda foster och försämrad fertilitet bland möss som exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 18 dagar. Ma et al. 2014 Maj 2014. Användning av mobilen 30 minuter om dagen ökar risken signifikant flera gånger för aggressiv hjärntumör. Epidemilogisk undersökning av hjärntumörfall med diagnos mellan 2004 och 2006 i Frankrike. Coureau et al. 2014 Maj 2014: Wifi-strålning ökar risken för epilepsi. Orsakar oxidativ stress och apoptos i hjärnceller.Ghazizadeh et al. 2014 Maj 2014: Exponering för mobilstrålning en timma om dagen under fostertiden orsakar cellförändringar i örat hos möss. Seckin et al. 2014 April 2014: Möss som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden får beteendestörningar. Samband med ökade halter av kväveoxid i hjärnan. Salunke et al. 2014; EMF-Portal April 2014: Skilda effekter av olika frekvenser på växter. 10 Hz har positiv effekt medan 100 Hz har negativ effekt. Radhakrishnan et al 2014 April 2014: Skadliga effekter på hjärnceller då möss exponeras för mobilstrålning vid 7 tillfällen om 5 min. per dag i en månad. Yilmaz et al. 2014 April 2014: Mikrovågsstrålning skadar celler. Xue et al. 2014 April 2014: Möss som exponeras för mikrovågsstrålning får försämrat minne. GABA en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för bland annat minnet påverkas. Qiao et al. 2014 April 2014: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i hjärnceller. C-vitamin har skyddande effekt. Akbari et al. 2014 April 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar funktioner i hjärnans som bland annat berör minne och inlärning. Komaki et al. 2014 April 2014: 76 forskningsstudier av totalt 80 visar att mobilstrålning orsakar oxidativ stress i celler. Yakimenko et al 2014 April 2014: Mobilstrålning skadar spermier, forsknings
martin pall professor

Professor Martin Pall föreläser om strålrisker

Professor Martin Pall är en av de eldsjälar i världen som har tagit på sig rollen som informatör av den omfattande forskning som skett om hur mobilteknik, wifi och smarta elmätare mm skapar flera sjukdomar hos människor, djur och växter.

Professor emeritus Martin Pall har en bred akademisk bakgrund inom biokemi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och medicinska ämnen. Dessutom har han en kandidatexamen i fysik.

Lyssna på någon av de videoinspelningar som gjorts av hans föreläsningar… www.vaken.se/professor/

 

Läs även:  Hur länge kan media mörklägga riskerna?