EU-studie – Trådlös teknik skadligt för fåglar, insekter och miljö

Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter.  Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

  • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
  • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
  • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt

Rapporten är författad av expertgrupp bestående av fyra biologer/ekologer och två fysiker. Författarna menar att det finns ett brådskande behov av mer forskning för att öka kunskapen om den onaturliga tekniskt producerade strålningens påverkan på djur- och växtliv.

Läs mer… fåglar och elektromagnetisk strålning